In de media.
 
@langevliet.nl
“Circuit Zandvoort naar Den Helder”

De provincie Noord-Holland onderzoekt of het Circuit Park Zandvoort naar Den Helder kan worden verplaatst.
Zandvoort wordt regelmatig geplaagd door geluidsoverlast door het circuit en bovendien ligt het in een kwetsbaar natuurgebied. De provincie Noord-Holland vraagt zich af of het circuit in Zandvoort nog wel goed tot zijn recht komt. Reden genoeg om te onderzoeken of het circuit niet beter naar Den Helder kan worden verplaatst. Dat gebeurt nu in het kader van een nieuwe visie op de ruimtelijke inrichting in Noord-Holland.
De gemeente Den Helder is in elk geval enthousiast. De kop van Noord-Holland krijgt er een economische impuls van. Verder hoopt de provincie dat er weer een kans is op formule 1-races in Nederland. De provincie heeft een plek vlakbij Den Helder Airport op het oog. Zandvoort heeft volgens Noord-Holland door de verplaatsing van het circuit meer plek om zijn functie als badplaats uit te breiden. Over een jaar zijn de onderzoeksresultaten bekend.
Het circuit zelf is een stuk minder enthousiast. “Volgend jaar vieren we ons zestigjarig bestaan en als het aan mij ligt, blijven we hier ook nog minstens de komende zestig jaar,” zegt circuitdirecteur Hans Ernst. Hij roemt vooral de gunstige ligging ten opzichte van Amsterdam, Schiphol en Haarlem en de goede restaurants en hotels in de buurt.  “Bovendien beschouwen race-liefhebbers Zandvoort als heilige grond. De rijke traditie onderscheidt ons van tal van nieuwe circuits.”
In het verleden zijn er al eens plannen geweest om het circuit te verplaatsen naar de Maasvlakte.
 
 

 
 
18 - 07 - 2008

Noord-Hollands Dagblad

Vlaggen in Julianadorp halfstok tegen racecircuit

Julianadorp - „De vlaggen kunnen volgend jaar tijdens het eeuwfeest in Julianadorp beter halfstok." Dat idee oppert Nolly, die net een jaar geleden met haar man Ronald  neerstreek aan de Langevliet. De eigenaresse van bed & breakfast Four Seasons is zich 'rot geschrokken' van het plan voor een racecircuit voor haar deur. Via haar website www.langevliet.nl/actie roept ze op tot krachtig protest.

Nolly en haar partner vonden aan de Langevliet het ideale stekkie voor een bed & breakfast. Aan de voorkant jaarlijks uitzicht op bloeiende bollenvelden. Achter uitkijkend op de duinen. De eerste gastenkamer is in gebruik. „Het loopt fantastisch. Gasten zijn vol lof over de rustige omgeving."

Plannen voor een tweede kamer en een hondentrimsalon zijn in de ijskast gezet. Met de dreiging van een racecircuit op amper honderd meter afstand is er te veel onzekerheid ontstaan. „Volgens het bestemmingsplan zou het gebied voor ons onbebouwd blijven. En dan nu dit. Twaalf dagen herrie. En de trainingsdagen die er bijkomen."

Op haar website schildert ze de rampzalige gevolgen. Een kapot landschap, wegblijvende toeristen, sloop van tweehonderd huizen, tweehonderd gezinnen die naar een volgebouwde nieuwbouwwijk moeten verhuizen. Bedrijven die hun inkomstenbron zien verdwijnen, geluidsoverlast, files, toegenomen luchtverontreiniging, verstoorde vogelbroedgebieden.

Nolly wil Julianadorp en De Schooten wakker schudden. Ze wil protesten bundelen zodat overheden rekening houden met omwonenden.

Raadslid Tjitske Biersteker (Christenunie) wil dat er direct na het zomerreces een extra raadsvergadering wordt belegd over het circuit. Voor het terugroepen van raadsleden van vakantie bleek weinig animo. Daarom wordt nu gemikt op een vergadering in de week van 18 augustus.

De Socialistische Partij in provinciale staten heeft vragen gesteld over verplaatsing van het circuit van Zandvoort naar Den Helder. Statenlid Dago Wellink wil van GS weten in hoeverre beide gemeenten betrokken zijn bij het plan. En of geluidscontouren voor de luchthaven zomaar even gebruikt kunnen worden voor het circuit.


 
Beoogd racecircuit bij buren geeft veel overlast
 
zaterdag 12 juli 2008

Breezand  -  Vestiging van een nieuwe autoracecircuit tussen Anna Paulowna en Den Helder zou de sloop van enige honderden woningen noodzakelijk maken. De geluidsbelasting voor deze huizen wordt anders te hoog.

Die conclusie trekken wethou­der Hans Boskeljon en de direc­tie van het Circuit Park Zand-voort uit twee geluidsrapporten van het gespecialiseerde onder­zoeksbureau Peutz. Daaruit blijkt dat het grootste deel van het jaar er niet veel aan de hand is. Maar op de minimaal twaalf grote racedagen die het circuit wil hebben zal tot op vijf kilome­ter afstand van de baan sprake zijn van ernstige geluidsoverlast. Tot in Breezand, Julianadorp en op het wad is vijfenvijftig decibel geluid te horen. De onderzoe­kers gaan er daarbij vanuit, op basis van informatie van de pro­vincie, dat het circuit in het ver­lengde van de Kortevliet, tussen de Midden- en Langevliet komt.
 
De Helderse wethouder erkent zich ’rotgeschrokken’ te zijn. Volgens de onderzoekers zullen alle bewoners binnen een straal van twee tot tweeëneenhalve ki­lometer rond het circuit tijdens races te maken krijgen met meer dan zestig decibel. Woningen op korte afstand van het circuit krij­gen tijdens Formule 1-races tach­tig decibel voor hun kiezen, ver­gelijkbaar met zwaar vrachtver­keer op vijftien meter afstand.
 
Boskeljon: „Heftig! Als de pro­vincie niet in staat is de conclu­sies in deze twee rapporten goed te weerleggen, dan is verhuizing van het racecircuit Zandvoort naar deze regio niet realistisch. Dan ploft de luchtballon."
 
De wethouder doelt daarmee op het idee van provinciaal gede­puteerde Ton Hooijmaijers. Die kondigde eind vorig jaar een on­derzoek aan naar eventuele ver­huizing van het circuit vanuit Zandvoort naar Den Helder, als het kabinet niet bereid is via een wetswijziging het aantal raceda­gen in de badplaats van vijf naartwaalf uit te breiden.
 
Hooijmaijers zelf is niet onder de indruk van de uitkomsten van Peutz’ onderzoek, dat in op­dracht van het racecircuit werd uitgevoerd. „Wij hebben een ei­gen onderzoek laten doen. Daar­uit blijkt dat het wél kan. Mijn mensen doen voortdurend dat soort onderzoeken."
 
Hooijmaijers meent dat voor het circuit gebruik gemaakt kan worden van de, wat hij noemt, ’geluidstrog’ van Airport. Het vliegveld mag volgens de regels een bepaalde hoeveelheid geluid produceren, maar ’verbruikt’ niet alles. Wat overblijft kan ge­bruikt worden door het circuit.
 
De onderzoekers van Peutz stellen vast dat dat, gezien de lig­ging van het circuit, helemaal niet kan. Hooijmaijers: „Hoe we­ten zij waar het circuit komt? Dat weet wij zelf nog niet eens."
 
De provincie gaat de komende tijd zelf de haalbaarheid van ver­huizing onderzoeken. In adver­tenties zijn projectontwikke­laars opgeroepen met plannen te komen. De gedeputeerde gaat er­van uit dat een modern circuit minder overlast produceert.
 
 
 
 


19-07-2008

Racecircuit

Gedeputeerde Hooijmaijers praat over een economische boost voor Den Helder als het racecircuit van Zandvoort naar Den Helder wordt verplaatst. Houdt hij er rekening mee dat de leefbaarheid van zowel Den Helder als Julianadorp ernstig wordt aangetast? Als huizen gesloopt moeten worden voor dit prestigeobject van de gedeputeerde, kan ik mij voorstellen dat de bewoners zeker niet zullen gaan kiezen voor een ander huis in de gemeente. Laat staan dat mensen van elders zich hier gaan vestigen.

Ik kan mij niet voorstellen dat de bezoekers van races na de race de stad ingaan om boodschappen te doen. Stel dat er per jaar twaalf races gehouden gaan worden. Dan betwijfel ik of er van economisch belang gesproken kan worden als er huizen gesloopt moeten worden en dure grond moet worden aangekocht.

Ik lees uit de krant dat er totaal geen moeite is gedaan om te kijken naar de werkelijke economische belangen van de gemeente om de bereikbaarheid van de stad te verbeteren. Nu dit prestigeobject kennelijk door moet gaan, gaat er wel gesproken worden over geld dat Den Haag beschikbaar gaat stellen voor deze weg. Per race zijn dat dus 70.000 mensen, dus ongeveer 18.000 auto's per dag. Of dat een vierbaans weg gaat worden, betwijfel ik dus ook. De trein zal ook niet veel uitkomst brengen, omdat voor sommige lijnen Schagen het eindpunt is en er maar een enkelspoorlijn naar Den Helder leidt. Tel uitje winst!

RENÉE SCHOORL-FRANKEN JULIANADORP


 
22-07-2008
JULIANADORP - 

S. Wietske kan ongestoord zijn timmerbedrijf blijven uitoefenen aan de Langevliet 15 in Julianadorp. Dat vinden burgemeester en wethouders van Den Helder. Eigenlijk past het bedrijf niet in het bestemmingsplan voor dat gebied. Feitelijk zijn daar uitsluitend agrarische bedrijven toegestaan.

Eind vorig jaar vroeg de ondernemer de gemeente om hem officieel toestemming te geven het timmerbedrijf te mogen blijven uitoefenen. Het college stemt daar mee in omdat het tegenwoordig beleid van de provincie is om kleinschalige bedrijvigheid in het buitengebied toe te staan.

NB Hoe kleinschalig is dat racecircuit??

 

 

Helkders Weekblad, 24-07-08

Weids zicht op zuidzijde van bedrijventerrein Kooypunt. Dit deel van het Koegras is in beeld voor het racecircuit.

DEN HELDER - De Helderse gemeenteraad begint zich te roeren in de stadsbrede discussie over verhuizing van het autocircuit Zandvoort naar Den Helder. De Chris-tenUnie wil zelfs dat de raad terugkomt van vakantie om er over te praten.

Gekscherend wordt wel ge­zegd dat statistieken de overtreffende trap van leu­gens zijn. Vriendelijker ge­zegd: je moet cijfers zo op­stellen dat je je eigen gelijk klip en klaar bewezen ziet. Met het idee om het Zand-voortse circuit naar Den Helder te halen lijkt het niet anders te gaan. Een onder­zoeksbureau becijferde dat verplaatsing van de race­baan de sloop van honder­den huizen in Den Helder zal betekenen. Vanwege de herrie die de racewagens veroorzaken. Verhuizing is dus niks gedaan, stelt het Circuit Park Zandvoort, dat het onderzoek liet uitvoeren. Tegenstanders van verhui­zing tevreden. Maar voor­standers van een autorace­baan in Den Helder hechten geen geloof aan de gepre­senteerde cijfers. Ze deugen niet, omdat ze het circuit 1 op 1 projecteren in het bol­lenland net onder bedrijven­terrein Kooypunt. Het on­derzoek laat allerlei technisch haalbare maatre­gelen buiten beschouwing die het aantal decibellen juist omlaag brengen. Daar­naast schermen voorstanders

met investeringscijfers, werkgelegenheidscijfers en bezoekcijfers. Kortom, sta­tistieken als breekijzer voor het eigen gelijk. Waarbij de voorstanders onmiskenbaar in het voordeel zijn. Want in hun hoek zit degene die de vergunning voor een circuit in de Noordkop mag afge­ven: gedeputeerde Hooij-maijers (VVD). En het ziet er naar uit dat het deze be­stuurder menens is. Want Hooijmaijers ziet verplaat­sing van het circuit als pro-vinciebelang en dat gaat nu eenmaal boven de gemeen­telijke belangen van Zand­voort en Den Helder. Begrijpelijk dat fracties in de Helderse gemeenteraad zich beginnen te roeren. Want voordat je er als lokale bestuurder erg in hebt, zet de provincie je voor een vol­dongen feit. De fractie Prins voor Behoorlijk Bestuur heeft al vragen gesteld aan burgemeester en wethouders over de rol van de gemeen­teraad. Prins vindt dat die het eerste en laatste woord -deftig gezegd het primaat -moet hebben in de discussie over het circuit. De ChristenUnie onder lei­ding van Tjitske Biersteker wil de gemeenteraad zelfs van vakantie terugroepen voor een extra vergadering over het circuit. Volgens het vergaderschema wordt er in september over gepraat. Me­vrouw Biersteker - geen warm voorstander van het circuit - vindt dit te laat en wijst erop dat de provincie in het najaar al met scena­rio's voor het circuit in de Noordkop wil komen. Dan zou de gemeenteraad wel eens het nakijken kunnen hebben. Andere fracties in de raad houden zich tot nu toe op de vlakte. Voor zover ze het cir­cuitplan serieus nemen, spreken ze van 'ja, mits.' Als de komst van een racecircuit verdubbeling van het spoor tussen Schagen en Den Hel­der betekent en de stad in de toekomst ook per autosnel­weg bereikbaar is, dan zijn fracties als het CDA, PvdA en VVD te porren voor de aanleg van de racebaan in het Koegras.

Hoe dan ook, bewoners van de Langevliet zijn er niet ge­rust op en hebben intussen een actiecomité gevormd dat zich verzet tegen het circuit. Het adres is http://www.lan-gevliet.nl/actie. Voorstan­ders van de komst van de racewagens zijn te vinden op: http://circuitparkdenhel-der.hyves.nl

Ruud Claessen

 

Interessante video opnames:

 
30-07-2008:
Op de site Den Helder Actueel is een nieuw bericht over het circuit verschenen.
http://www.denhelderactueel.nl/30/07/2008/hoezo-huizen-slopen-voor-circuit/  

 
 
In het 20.00 uur journaal van donderdag 31 juli 2008 was een item over de structuurvisiebus die Callantsoog aandeed. In dit stukje deed Ton Hooimaijers een paar opmerkelijke uitspraken: hij sprak zichzelf tegen. Hier de tekst (beeld volgt misschien later).
 

31-07-2008;

Journaal Ned.1 20.00 uur

 

Philip Freriks (PF)

Ton Hooimaaijers (TH)

Pauline Broekma (PB)

Wethouder Piet Morsch (PM)

 

PF:

De structuurvisiebus.

Geen gewone lijnbus maar een bus met visie over de structuur besturlijke jargon voor bij voorbeeld: landschap.

De bus, een iniatief van de provincie, was vandaag in de Noord-Hollandse badplaats Callantsoog. Om structuurplannen aan de man te brengen

In de nieuwe wet op de ruimtelijke ordening staat dat de provincie zich meer in de richting van het landschap,de structuur mogen bemoeien

Ten onvrede van sommigen gemeenten zoals Callantsoog, die iets niet wil dat de provincie wil.

 

PB

Callantsoog, de laatste halte van de structuurvisiebus van de provincie Noord-Holland. Zeg maar een bus waar de burger zijn mening kwijt kan over de toekomst van de provincie.

 

Reacties van badgasten en burgers: betere bereikbaarheid van Den Helder, beetje meer bos, we moeten de ruimte zien te handhaven, het strand mag wel wat breder worden,

 

PB

Wat gaat de provincie hier mee doen?

 

TH

Je doet het heus niet goed voor een heleboel mensen maar je moet in ieder geval altijd kunnen bewijzen dat je al het mogelijke hebt gedaan. Vandaar dat ik ze uitdaag.

 

PB

De gedeputeerde weet wel wat hij wil. Hij wil voorkomen dat alle badplaatsen er in zijn provincie hetzelfde uit gaan zien.

 

TH

Ja ik denk, sluit aan op de historische identiteit van een gebied, dat was vroeger goed, dan zal het vandaag ook goed zijn.

 

PB

Maar Callantsoog, badplaats in de kop van Noord-Holland, willen juist vooruit. Ze voelen zich buiten spel gezet door de provincie die niet wil dat de natuur rond het dorp worden aangetast.

 

PM

Waar we heel erg bevreesd voor zijn is dat wij te maken krijgen met de onmogelijkheden van het niet meer verder kunnen bouwen. En dat willen we zo graag. Want het is een badplaats van allure, Callantsoog. Er komen hier duizenden mensen. We krijgen hier te maken met anderhalf miljoen overnachtingen in deze omgeving dus we willen in het kader van kwaliteitsverbetering doorgaan.

 

TH

Wethouder, allemaal leuk en aardig, maar juist omwille van de natuur, daarom gaan al die mensen hier naar toe.

 

PB

Het wordt nog een gevecht tussen de gemeente en de provincie. Terwijl de meeste badgasten zich vandaag niet druk maakten om hun toekomst en de structuurvisiebus links lieten liggen voor een dagje strand.

 

1)Ja ik denk, sluit aan op de historische identiteit van een gebied, dat was vroeger goed, dan zal het vandaag ook goed zijn.....hij wil het historische deel van Julianadorp laten slopen, het gedeelte dat volgend jaar een eeuw zal bestaan!!

2) de provincie die niet wil dat de natuur rond het dorp worden aangetast...het racecircuit zal de natuur tot en met de wadden aantasten, de duinen krijgen een hoop herrie te verduren, de rust zal verstoord zijn!

3)Wethouder, allemaal leuk en aardig, maar juist omwille van de natuur, daarom gaan al die mensen hier naar toe. Pardon??? die toeristen komen voor de natuur.....ja zeker dat zeggen we al de hele tijd!! Die komen hier naartoe voor de rust en de natuur, niet voor die herrie van een racecircuit....

 

Snappen jullie het nog?? wij niet.

 


 
www.illustratia.nl

Zandvoortse Courant • nummer 29 • 17 juli 2008

 

Wethouder Den Helder schrikt zich rot!

 

De Helderse wethouder Hans Boskeljon heeft zaterdag in een Interview met de Helderse courant aangegeven zich tot geschrokken te zijn van de consequenties, die het aanleggen van een nieuw racecircuit heeft voor de inwoners van zijn gemeente. De wethouder van onder andere Ruimtelijke Or­dening, volkshuisvesting en Milieubeleid, komt tot de slot­som dat een verhuizing niet tot de mogelijkheden behoort.

Eén van de gevolgen van de realisatie van de plan­nen van gedeputeerde Ton Hooijmaijers (WD), is dat er in Den Helderen in het tot die gemeente behoren­de Julianadorp honderden woningen gesloopt moeten worden. Dat is de conclusie van de rapportage van een onderzoek naar de hoeveel­heid lawaai van het nieuwe circuit, dat de gemeente Den Helder in samenwer­king met het Circuit Park Zandvoort heeft laten uit­voeren.

 

Steun

De ontboezeming van de Helderse bestuurder is een steun in de rug van zijn Zandvoortse collega Wilfred Tates. die zich vorige week in scherpe bewoordingen uitliet over de wijze waarop Hooijmaijer met de belan­gen van Zandvoort omgaat.


Hans Boskaljon wethouder in Den Helder

 

Uit het interview met de Helderse wethouder wordt duidelijk dat, als Hooijmaijer zijn plannen toch doorzet en gebruik maakt van een mogelijkheid die de wet ruimtelijke ordening sinds i juli biedt om een verhuizing dwingend op te leggen, hij ook vanuit Den Helder de nodige tegenstand zal ont­moeten. "Als dat werkelijk gebeurt dan gaat het hard tegen hard. We laten ons dit niet zomaar overkomen", aIdus Boskeljon in het inter­view.

 

Doorzetten

Naast de twee gemeen­tebesturen, die beiden de indruk hebben dat Hooijmaijers zijn plannen kost wat kost wil doordruk­ken, ziet ook het Circuit Park Zandvoort niets in de plan­nen. Circuitwoordvoerder Bonfrer schetst wat de ge­volgen zijn als Hooijmaijers zijn plannen kan verwezenIijken: "In Zandvoort wonen ca. vijftienduizend mensen. In Den Helder krijgen bin­nen vijf kilometer dertig­duizend mensen met het geluid te maken. Honderden huizen worden op bas is van de huidige geluids regels on­bewoonbaar.' Hooijmaijer wuift deze bezwaren weg. Hij is van mening dat een circuit in Den Helder ge­bruik kan maken van de lawaai ontheffing van het nabij gelegen vliegveld Den Helder Airport.  Hooijmaijers wil in oktober zijn plannen klaar hebben en voorleggen aan de politieke partijen in de Gedeputeerde Staten van Noord-Holland.


 

Zandvoortse Courant • nummer 28 • 10 juli 2008

Tates zwaait met portefeuille

Tates uitte zijn ongenoegen afgelopen vrijdag naar aanleiding van een advertentie die onlangs verscheen in het blad Cobouw. Daarin worden projectontwikkelaars door de provincie Noord- Holland opgeroepen met plannen te komen voorde twee projecten. Volgens Tates kan het niet zo zijn dat projectontwikkelaars de toekomst van Zandvoort bepalen.

Onaanvaardbaar

De Zandvoortse wethouder hekelde de handelwijze van de provincie onder leiding van zijn partijgenoot Gedeputeerde Ton Hooijmaijers. 'Dit is absoluut onaanvaardbaar. Er wordt voorbij gegaan aan eerder gemaakte afspraken binnen de 'MetropooI Amsterdam' steldede WD-er,die zich erover verwonderde dat het feit dat bij grote evenementen als de DTM-races en de A1CP door de bezoekers een bedrag van 25 miljoen euro in de regio wordt uitgegeven, geen enkele rol schijnt te spelen. Ook zou, volgens Tates, het wegvallen van het racecircuit In Zandvoort van grote invloed zijn op de werkgelegenheid in Zandvoort en de regio.

Kroeg praat

"Het circuit weghalen uit Zandvoort en overbrengen naar Den Helder is kapitaalsvernietiging. Het bouwen van een nieuw circuit kost 100 miljoen euro en het uitkopen van Zandvoort nog eens 50 miljoen euro. Overigens is het circuitgebied eigendom van de gemeente Zandvoort en hebben we met het Circuit Park Zandvoort een erfpacht overeenkomst tot 2050. Bovendien wordt in de plannen voor de toekomst van Zandvoort rond 2025 ook uitgegaan van een toeristische gemeente met een circuit. Ik beschouw de plannen van de provincie als uit de hand gelopen kroegpraat", zegt Tates.

Onmondig

Volgens Tates behandelt de provincie de gemeente Zandvoort als onmondig. De plannenmakerij heeft ondertussen een negatieve invloed op de plannen van het Circuit Park Zandvoort. VolgensTates kampt het circuit sinds 27 december de plannen voor verplaatsing naar Den Helder op tafel kwamen, met de negatieve effecten. Zo zou de al geplande bouw van een nieuwe starttoren zijn uitgesteld, terwijl ook de plannen voor een vijfsterrenhotel op het circuitterrein wel eens niet meer haalbaar kunnen zijn.

Circuit

Een woordvoerder van het Circuit Park Zandvoort reageert tegenover het Haarlems Dagblad wat genuanceerder over de zaken die Tates als onderbouwing voor zijn betoog noemt. "We praten nog steeds over het bouwen van een vijfsterrenhotel op het circuitterrein. Dat de bouw van de starttoren is uitgesteld heeft alles te maken met het feit dat we tijdens het seizoen niet een bouwput willen zijn. Overigens is 'Den Helder' voor onze organisatie geen optie. We hebben de mogelijkheden laten onderzoeken door een onafhankelijk bureau. Verder praten over Den Helder heeft voor ons geen zin'. aldus de woordvoerder in het regionale dagblad.

Hooijmaaijers

Gedeputeerde Hooijmaijers reageerde voor TV Noord-Holland laconiek op het dreigen met aftreden van Wirfred Tates:"De gemeente is wel degelijk op de hoogte van waar wij mee bezig zijn. Overigens ken ik de wethouder als een man die geen ondoordachte stappen zal nemen."


 07-08-2008 
de Heemsteeds Courant

Zandvoort krijgt steun uit Den Helder

Ton Timmermans

 

ZANDVOORT – Het plan van gedeputeerde Ton Hooijmaijers om het circuitpark naar Den Helder te verplaatsen wordt door bewoners in de kop van Noord-Holland sterk afgewezen.  Zo is onlangs een de ‘vereniging van verontruste inwoners’ opgericht. “Wij zijn erg verontrust over de mogelijkheid dat het circuit van Zandvoort daadwerkelijk onze kant op komt” laat de vereniging in haar nieuwsbrief weten. Om de argumenten van de vereniging kracht bij te zetten, is een website opgezet: http://www.langevliet.nl/actie/.

 


07-08-200
Helders Weekblad

 

Cijferstrijd om circuit Koegras

 

JULIANADORP – Zoals was te verwachten is de strijd losgebarsten over 'feiten en cijfers' rond het idee om het Zandvoortse circuit te verplaatsen naar Den Helder.

De website Den Helder Actueel zet een vraagteken bij de sloop van huizen als de racewagens eenmaal rondrazen in het Koegras. Voor de Vereniging Van Verontruste Inwoners (VVVI) daarentegen zal het racecircuit ten koste gaan van minimaal tweehonderd woningen in de omgeving. Volgens Den Helder Actueel zal het idee van het circuit wel overwaaien. 

De redactie van Den Helder Actueel bestudeerde onderzoeksrapporten en kwam tot de conclusie dat de sloop van huizen in het Koegras niet aan de orde is, mocht het circuit er komen. Het betreft een onderzoek dat het Circuit Park Zandvoort liet uitvoeren door het bureau Peutz. "De woorden sloop of slopen komen in de onderzoeken van Peutz in ieder geval niet voor", stelt DH Actueel vast. 

Stel dat het circuit er ligt in het Koegras en er mogen twaalf dagen in het jaar grote wedstrijden (denk aan de Formule 1) worden gehouden, dan krijgen heel wat huishoudens in de buurt daar knap last van. Maar dit betekent niet dat betrokken woningen tegen de vlakte zouden moeten. In het denkbeeldige geval van twaalf racedagen is immers vergunning afgegeven voor de wedstrijden. Dus moeten omwonenden de herrie van dien maar voor lief nemen. 

Stel het circuit ligt in het Koegras, maar er mogen geen grote racedagen gehouden worden. Dan komt, aldus Peutz, het Formule 1 circuit dus nooit naar de Noordkop. Maar dit betekent tegelijk een hoop herrie minder, zoveel minder zelfs dat het allemaal binnen de limiet van 55 decibel blijft,  waardoor geen huis in de omgeving gesloopt hoeft te worden.

Het lijkt logisch dat er helemaal geen circuit komt als het niet mogelijk is grote races te organiseren, concludeert Den Helder Actueel. De Vereniging Van Verontruste Inwoners, VVVI, spreekt de analyse van Den Helder Actueel tegen.  "Wij komen toch tot andere conclusies Peutz spreekt in een rapport over ongeveer 200 te amoveren woningen. Als je even googelt dan lees je dat amoveren gewoon verwijderen of sloop betekent", reageert de VVVI op de nieuwssite. 

De bewoners stellen ook dat Peutz het circuit te klein intekent in het Koegras. Wat betekent dat bij de komst van de racebaan nog meer huizen geluidsgolven over zich heen krijgen, met als gevolg dat nog meer woningen tegen de vlakte moeten. De VVVI neemt het idee van provinciebestuurder Hooijmaijers om het circuit te verplaatsen serieus. "Het is niet 'even wat nieuws dat wel weer overwaait..'", aldus de bewoners. Zij wijzen op stellige uitspraken van de gedeputeerde in de media over het circuit. 

Hooijmaijers, aldus de bewoners, is raar bezig. "Hij doet al onderzoek en zet projectontwikkelaars aan het werk en hij heeft nog geen constructieve raadpleging gepleegd bij gemeentes en circuit. Dat is tegen alle regels in. Hij wil daarbij gebruik maken van nieuwe regels die de provincie sinds 1 juli dit jaar meer macht geeft (Wet Ruimelijke Ordening). Maar het lijkt er erg op dat hij oneigenlijk gebruik maakt van deze regels aangezien deze wet bedoeld is om gemeentegrenzen-overschrijdende projecten sneller te kunnen realiseren. En dat is hier niet van toepassing." 

De VVVI heeft niet alleen een eigen website opgezet, maar deelt ook folders uit in de buurt. "We hopen dat de Helderse politiek in actie zal komen en ook de mensen in Breezand, want ook zij krijgen ermee te maken." Dinsdag 19 augustus komt de Helderse gemeenteraad bijeen in een extra vergadering over het circuit. 

Bronnen: http://www.denhelderactueel.nl en de Vereniging Van Verontruste Inwoners-VVVI http://www.langevliet.nl/actieactie@langevliet.nl
 

 
Nieuwsbrief juli/augustus Julianadorp parel van de kop:
 
 
Het artikel "Onrust over mogelijke komst van autoracebaan in Koegras",opgenomen in het Dorper Nieuws van april jl, waarin werd vermeld dat projektontwikkelaars bloembollentelers in Koegras geld hebben geboden voor percelen grond bedoeld voor aanleg van een autoracebaan, heeft menig bewoner in de gemeente aan het denken gezet en nieuwsmedia deden hun best om dat nieuws verder uit te kauwen. Het begon met de Helderse Courant, die even de slag had gemist, waarna RTV Noordholland in de lucht kwam met verweer vanuit Zantvoort en Julianadorp en het Helders Weekblad kon ook niet achterblijven, al gaf de laatste een verkeerde locatie aan. Inmiddels is door Ron en Nolly Nijenhuis een protestactie opgestart in Julianadorp , zij hebben het team actie@Langevliet opgezet. De actiegroep heeft een eigen website opgestart. Op de website worden de ontwikkelingen omtrent de mogelijke komst van de autoracebaan vermeld. Via de website kunnen medestanders zich aanmelden bij de actiegroep. Het websiteadres is: http://www.langevliet.nl/actie
Het actieteam schreef ons het volgende;
 
Julianadorpers worden momenteel met een dreiging geconfronteerd.
In verband met de verhuisplannen van racecircuit Zandvoort naar de polder Het Koegras zijn de eerste onderzoeksresultaten bekend geworden. Hieruit blijkt dat zeker 200 woningen gesloopt moeten gaan worden, veelal karakteristieke huizen *. De provincie gaat het nu ook onderzoeken en zal in eigen straatje praten om de verhuizing toch voor elkaar te krijgen. Het resultaat; gezinnen die hun huis kwijtraken, die nu rustig landelijk wonen maar straks waarschijnlijk in een dichtbevolkte woonwijk terecht komen, andere bewoners die met geluidsoverlast te maken zullen krijgen. Julianadorp zal Julianadorp niet meer zijn en zal niet langer de parel van de kop van Noord-Holland zijn.
* Volgens het onderzoek is de mogelijke sloop van woningen en overlast voor omwonenden
voornamelijk gebaseerd op de te verwachten geluidsoverlast tijdens races (red.)
 
Inmiddels lijkt de gemeentelijke politiek ook wakkergeschud. Tijdens een bijeenkomst van de BVJ in mei jl wilden de aangeschoven politici nog niet reageren op berichten omtrent de mogelijke komst van de racebaan. Zij beginnen de provincie nu verwijten te maken over het passeren van de gemeentelijke politieke instanties. Al krijgen ze wel een koekje van eigen deeg, want was het niet zo, dat zij een haven op grondgebied van de gemeente Anna Paulowna nastreefden zònder eerst in kontakt te treden met betreffende gemeente.
 

 
19-07-2008; Haarlems Dagblad

Provincie trekt te grote broek aan!

 

Dhr. Ton Hooijmaijers, gedeputeerde van de Provincie Noord Holland wil graag

dat het Circuit Park Zandvoort wordt verplaatst naar Den Helder. Op de website

van de provincie (http://www.noord-holland.nl/projecten/structuurvisie/) is een

animatiefilmpje te zien waarbij het circuit “overvliegt” naar Den Helder onder het

kopje “de dromen van Ton Hooijmaijers”. In de krant van zaterdag jl viel te lezen

dat uit geluidsoogpunt zo’n verhuizing per saldo niks oplevert. Een geluidsonderzoek

uitgevoerd door een onafhankelijk bureau toont dat aan. Een vraag

die in dat artikel niet aan de orde kwam, is of de Provincie eigenlijk wel in de

positie verkeert om zo’n verhuizing door te zetten, zeker als geen van de betrokken

partijen (Den Helder, Zandvoort, Circuit) daar eigenlijk veel in ziet. Dhr

Hooijmaijers stelt dat de nieuwe wet op de ruimtelijke ordening (nWRO) hem die

mogelijkheid biedt. Maar is dat wel zo?

Als dat waar is, zou deze nieuwe wet, die per 1 juli van kracht is geworden, de

verhoudingen tussen provincie en gemeente drastisch hebben gewijzigd. Zo revolutionair

is de nieuwe wet echter niet. Uitgangspunt van de nWro is dat decentraal

gebeurt wat decentraal kan. De minister schreef: “Elke gemeente is primair

verantwoordelijk voor de goede ruimtelijke ordening. De decentrale verantwoordelijkheidstoedeling

die jarenlang is gegroeid, wordt onder het nieuwe stelsel in

stand gehouden.” Provincie en Rijk komen pas in het vizier als er sprake is van

een bovengemeentelijk belang. Nieuw is dat de provincie voor zaken die van

“provinciaal belang” zijn, zelf een bestemmingsplan (dat heet dan een inpassingsplan)

kan opstellen, desnoods buiten de gemeente om. Bij de kamerbehandeling

zijn voorbeelden genoemd wat moet worden verstaan onder een provinciaal

belang: hoogspanningsleidingen, rivierverruimingen, bestrijding hoogwateroverlast,

opslag vervuilde baggerspecie, vestiging windmolenpark. Die nieuwe

provinciale bevoegdheid lijkt overigens een grotere wijziging dan het eigenlijk is:

ook onder de oude wet konden gemeenten gedwongen worden om mee te werken

aan zaken die van een hoger belang waren. Verschil is dat de Provincie nu

zelf actie kan ondernemen. Als de Provincie echter misbruik maakt van haar bevoegdheid,

kan een gemeente naar de rechter stappen en langs die weg de provincie

terug fluiten.

Bij de verplaatsing van het circuit gaat het dus om de vraag of dit nodig is vanwege

een “provinciaal belang”. Dhr Hooijmaijers is tot nu toe nog al vaag geweest

over het provinciale belang dat met zijn plan is gediend. Geluidsproblematiek

kan de invalshoek niet goed zijn. Geluidsonderzoek maakt immers duidelijk

dat Zandvoort of Den Helder lood om oud ijzer is. Bovendien voldoet het Circuit

aan de geluidseisen uit haar vergunning. Dhr. Hooijmaijers heeft het ook gehad

over de ontwikkeling van de badplaats Zandvoort. Dat is echter op de eerste

plaats een gemeentelijk belang. Duidelijk is ook dat Zandvoort het Circuit niet

kwijt wil. Dhr. Hooijmaijers heeft verder gesproken over een tekort aan woningbouwlocaties

in de regio Zuid Kennemerland. Snijdt dit argument hout? Volgens

de laatste gegevens van de Provincie Noord Holland zelf (monitor woningbouw

2007, blz. 12) is er in de regio Zuid Kennemerland ruimte om netto 14.500 woningen

te bouwen, terwijl er volgens het Streekplan nog “slechts” 5.254 woningen

gebouwd moeten worden. Van een tekort aan bouwlocaties is dus geen

sprake! Gaat het om de economische ontwikkeling van Den Helder? Dat is primair

een verantwoordelijkheid van de gemeente Den Helder zelf. Kortom een

duidelijk provinciaal belang dat een drastische ingreep in Zandvoort en in Den

Helder rechtvaardigt, ontbreekt. Een verplaatsing afdwingen is dus voor de provincie

geen reële optie!

Mijn advies aan dhr Hooijmaijers is dan ook om zich te richten op zaken die wél

onder de verantwoordelijkheid van de Provincie vallen. Wat te denken van een

vierbaansweg naar Den Helder? Kan hij zich daar niet voor inzetten? Of, als dat

te veel gevraagd is, een andere suggestie voor een nieuwe droom: verhuis de

kantoren van de Provincie van Haarlem naar Den Helder! Dat geeft ook een forse

impuls aan Den Helder. De realisatie van die droom ligt een stuk simpeler. Dhr

Hooijmaijers is zelf verantwoordelijk voor de huisvesting van de provinciale ambtenaren.

Hij is op zoek naar een nieuwe huisvesting. In het Haarlems Dagblad

van 12 juni las ik dat hij zoekt naar een hoge toren van waaruit hij de hele provincie

kan overzien. Als dat vanuit Haarlem kan, moet dat vast ook vanuit Den

Helder lukken!

 

Hans Bonfrer

Circuit Park Zandvoort

 


Noordhollands Dagblad,
 • Gepubliceerd op 11 augustus 2008

  Noodkreet van agrariërs in Noordkop om meer grond voor bollen en landbouw
  DOOR JAN MOL
 • Noordkop -  Agrariërs in de noordkop slaken een noodkreet om grond. Er dreigt een enorm tekort. Voor de jaren tot 2015 is er behoefte aan ruim 1500 hectare.

  De agrarische organisaties LTO en KAVB (bloembollen) hebben een toekomstvisie tot globaal 2015 uitgebracht vóór de regio.

   

  Afgelopen zaterdag ( 9 augustus) werd dit rapport, "De kop omhoog", uitge­reikt aan gedeputeerde Jaap Bond van economische zaken. De behoefte aan grond komt enerzijds omdat schaalvergro­ting voor veel bedrijven voor­waarde is om te kunnen overle­ven. Anderzijds omdat allerlei plannen van overheden en orga­nisaties een aanslag plegen op agrarische gronden. De sector zal zich sterk maken om bij struc­tuurvisies van de overheden agrarisch gebied ruimtelijk be­schermd op de kaart te krijgen, vastgelegd in bestemmingsplan­nen. De sector is zich bewust dat dit ten koste van natuurgebieden kan gaan.

  ,,Voorkomen moet worden dat hoogwaardige landbouwgrond wordt ingeleverd voor 'groene' claims," is een van de conclusies uit hejt rapport. Als er zwaarwe­gende redenen zijn om land­bouwgrond toch ergens anders voor te bestemmen, moet het verlies ervan in of vlakbij het bollengebied van de Noordkop ge-compenseerd worden.

  Uit het rapport blijkt dat de agrarische sector een enorme be­dreiging voelt door de schaduw­werking- van natuurgebieden: landerijen die grenzen aan na­tuurgebieden krijgen te maken met beperkingen als gevolg van waterbeheer en vogels.

   

  Volgens landelijke vicevoor­zitter van de bollenorganisatie KAVB Hans Wessels, zelf bollenkweker in Julianadorp, is de unieke ligging van het noorde­lijk zandgebied essentieel voor de grondvraag: „Grond, klimaat en waterhuishouding vormen juist hier een perfecte combina­tie voor bollenteelt. Daarom zijn wij er zo zuinig op. Bovendien zie je ook in de bollenteelt steeds meer duurzaamheid. Aantoon­baar is dat gebruik van gewasbeschermingsmiddelen enorm ge­daald is."   

  Gedeputeerde Bond wil landbouw opnemen in structuurvisie provincie

   

  „Als je bij deze wet inspreekt, weet je niet waartegen je reageert. Ook is onduidelijk wat de externe werking is en hoe ver die werking reikt." Wessels toonde zich uitermate bezorgd over de toekomst van de landbouw en onderstreepte tegenover gedeputeerde Jaap Bond van de provincie Noord-Holland dat het voor de agrarische sector van essentieel belang wordt om de landbouw als functie op te nemen in de structuurvisie. Bond onderkende die betekenis: „De bollenteelt produceert op een kwaliteitsniveau waardoor de sector zich op wereldniveau aan de top kan handhaven. Uw rapport komt op een uitstekend moment, uw timing is perfect, uw visie is helder en concreet. Bij de presentatie van de nieuwe landbouwagenda van de provincie op 4 september zetten we de landbouwhoofdstructuur in kaart," verzekerde hij.

    

  Niettemin laakte Wessels een aantal onderdelen van het provinciebeleid. Over het Wieringerrandmeer en het verplaatsen van het racecircuit van Zandvoort was hij ongemeen scherp:Bij de besluitvorming over het Wieringerrandmeer heeft de provincie een intimiderende rol gespeeld naar de gemeentebesturen. Toezeggingen aan agrariërs zijn nog niet nagekomen. In mijn ogen is dit prestigeproject de waanzin ten top. Gaat bij het racecircuit hetzelfde gebeuren?" vroeg hij zich af.„Ik vind het nog zachtjes uitgedrukt onfatsoenlijk en onbehoorlijk bestuur, zoals Hooijmaijers over de verhuizing van het circuit heeft geroepen. Heeft die man enig idee wat een commotie en onrust hij heeft veroorzaakt bij de bewoners en ondernemers?"

   

  Racecircuit

   

  Bond ging niet in op het Wieringerrandmeer, maar ten aanzien van het circuit stelde hij: „We praten over een idee. Niet meer en niet minder.
  **een idee dat inmiddels wel degelijk vorm begin te krijgen aangezien de provincie inmiddels marktpartijen en maatschappelijke organisaties heeft opgeroepen om mee te denken over de toekomst van Circuit Zandvoort, hetzij in Zandvoort hetzij in Den Helder. (te lezen in document marktconsultatie, zie extra gemeenteraadsvergadering). Ter voorbereiding voor de uitvraag naar ideeën vanuit de markt heeft de provincie verschillende workshops gehouden met ondermeer de gemeenten Zandvoort en Den Helder en het Circuitpark Zandvoort....hebben we het dan alleen 'nog maar' over een idee???
   
  De hele discussie daarover is binnen gedeputeerde staten nog niet eens begonnen.
  ** vreemd dat dhr.Hooijmaijers dan al onderzoeken laat doen, projectontwikkelaars aanschrijft en geen overleg voert met gemeentes en het circuit)
  En ik besef dat kwaliteitswaarden als rust en ruimte voor de Noordkop net zo hard gelden als bij Zandvoort."

  Ook de Kooyhaven in Anna Paulowna doet volgens Wessels een onnodig beroep op landbouwgrond: „Ik heb een beter idee: polder het Balgzand in, maak aansluitend een vogel foerageer- en vluchtplaats en realiseer in die polder een nieuwe Tesohaven met aansluiting op N9 en N99, maak er een Kooyhaven, een racecircuit en uitbreiding van vliegveld De Kooy. Welke politicus heeft het lef hierop in te gaan?" betoogde hij, er relativerend aan toevoegend: „In onze visie staat het allemaal wat diplomatieker politiek correcter, beter en uitgebreider onderbouwd."  zaterdag 16 augustus
  Bron: RTVNH

  'Commotie om circuit voorbarig'

  HAARLEM Gedeputeerde Ton Hooijmaijers van de provincie heeft vol verbazing kennisgenomen van de onrust die er de afgelopen weken is ontstaan over het onderzoek naar de mogelijke verplaatsing van het circuit van Zandvoort naar Den Helder. |

  Geen sloop
  In een persbericht zegt hij: “Er wordt gesproken over de sloop van honderden woningen in Julianadorp. Het is jammer dat niemand de provincie heeft geraadpleegd. Ons eigen onderzoek is namelijk nog in volle gang. En van een plan waarvoor honderden woningen gesloopt moeten worden kan geen sprake zijn, dat nemen we zelfs niet in overweging!”.

  Haalbaarheid

  De provincie onderzoekt de haalbaarheid in het kader van de structuurvisie, de nieuwe visie van de provincie op de toekomstige inrichting van Noord-Holland. Het is één van de ideeën die de provincie voor deze visie onderzoekt. De provincie verkent daarbij welke oplossingen er te vinden zijn voor problemen die er nu zijn of kunnen komen.

  Internationale races

  Aanleiding voor dit haalbaarheidsonderzoek is de onzekerheid of er op termijn nog internationale races op het circuit van Zandvoort mogelijk zijn, gelet op de zogenaamde lawaaidagen. “Als we zo’n circuit voor Noord-Holland willen behouden, is het goed nu alvast na te denken over een alternatief voor het geval dat”, aldus Hooijmaijers. “We moeten hier nog een standpunt over innemen en zullen daarbij een brede afweging maken”. Naar verwachting zijn de resultaten van deze fase van het onderzoek dit najaar beschikbaar. Hooijmaijers is daarnaast in gesprek met het Rijk over de aanpassing van de regelgeving voor geluidsdagen.
  * Helaas staat er 'voorbarig' en niet 'overbodig'
  **Helaas gaan er dan misschien niet honderden maar toch tientallen huizen
  *** Helaas zijn zijn eigen uitspraken en 'dromen' de oorzaak van de reactie
  **** Helaas heeft hij ook niet de moeite gedaan om ons te benaderen en uit te leggen dat er geen huizen gesloopt gaan worden, dat iedereen rustig 's zondags in zijn/haar achtertuintje van de rust kan genieten, etc....
   

   
  Extra gemeenteraadsvergadering 19-08-2008

  BNR nieuws radio uitzending met interview met VVVI voor 20-08-2008  Telegraaf: vrijdag 21 dec 2007, 13:23

  Plan: Circuit Zandvoort naar Den Helder

  AMSTERDAM -  De provincie Noord-Holland gaat onderzoeken of het racecircuit van Zandvoort kan worden verplaatst naar Den Helder. Met steeds scherpere milieuregels is de toekomst van het circuit in Zandvoort onzeker, zei de Noord-Hollandse gedeputeerde Ton Hooijmaijers vrijdag.

  De resultaten van het onderzoek zijn naar verwachting over een jaar bekend. Als de uitkomst positief is, kan het nog zes tot acht jaar duren voordat het circuit kan worden verplaatst, aldus Hooijmaijers. Volgens hem hebben premier Jan Peter Balkenende en minister Jacqueline Cramer van VROM al positief gereageerd op de plannen.

  Gedeputeerde Hooijmaijers stelde dat het circuit na verhuizing niet alleen van zijn milieuprobleem is verlost, maar dat dit ook een geweldige impuls zou betekenen van de kwakkelende economie in de Kop van Noord-Holland. „We kunnen bovendien Zandvoort opwaarderen als badplaats.”

  Burgemeester Niek Meijer van Zandvoort reageerde onaangenaam verrast op het onderzoek van de provincie. Hij sprak over een „luchtballon”. Volgens Meijer is het circuit een gezond bedrijf dat aan alle wettelijke milieubepalingen voldoet en is verhuizing daarom een slechte zaak.

  Ook directeur Hans Ernst van het circuit zei geen behoefte te hebben aan een verhuizing. Volgens hem is het racecircuit al heel lang aan Zandvoort verbonden en moet dat zo blijven.

  Burgemeester Stefan Hulman van Den Helder zei dat zijn gemeente het circuit graag ziet komen. Volgens hem biedt de komst van het racecircuit zijn gemeente nieuwe kansen. Hulman bestreed het argument dat Den Helder over de weg slecht bereikbaar zou zijn.

  * Burgemeester Hulman wist te vertellen dat 'zijn gemeente het circuit graag ziet komen...' maar de fracties wisten op de vergadering ruim 8 maanden later nog van niets!!

  **Het kan nog 6-8 jaar duren voor het circuit verplaatst wordt...maar de mensen die ondertussen hun huis zouden willen verkopen zullen moeite hebben om die kwijt te raken aangezien de huizenprijzen in Julianadorp zullen kelderen als duidelijk wordt dat er gesloopt gaat worden of dat je in de geluidsoverlastzone komt te zitten....

  *** Terwijl de provincie ons nog steeds wil doen geloven dat 'het nog maar een idee is, niets minder niets meer...' zijn Balkenende en Cramer al bijgepraat en die zijn al enthousiast over de plannen...dat was in december, maar ook nu laat Balkenende zich positief uit over een verplaatsing naar Julianadorp. Balkendende was zondag 7 september op uitnodiging van de Waalse premier Rudy Demotte te gast bij de Grote Prijs van België in de Formule 1. De premier is een echte autosportfan, hij houdt alles bij. Er werd hem gevraagd naar de verhuizing van Zandvoort naar Den Helder en dit is wat er op tv te zien was...
  "Jan Peter Balkende is in België geweest op het racecircuit aldaar..toen hem gevraagd werd wat hij vond van de perikelen rond circuit zandvoort gaf hij te kennen dat 1 (iemand of iets) niet de groei van zandvoort in de weg mag staan. Uitspraak op tv van 6 september op TV 1"


  7 september 2008

  Premier Balkenende wil circuit Zandvoort ontwikkelen

  Premier Balkenende is aanwezig bij de Grand Prix van België. Ook voorgaande jaren liet hij zich regelmatig zien tijdens Grand Prix-weekenden. Het is algemeen bekend dat de CDA'er een zwak heeft voor autosport. Graag zou de premier dan ook een internationaal gewaardeerde race in Nederland zien. Of dat een Grand Prix is liet hij in het midden.

  Premier Jan-Peter Balkenende: "Nederland is een autosportminnend land. Met Circuit Park Zandvoort hebben we al een fantastisch circuit in ons land, maar dit circuit moet kunnen excelleren. We moeten kijken wat de opties zijn en die gaan onderzoeken."

  "Vanuit economisch oogpunt is het natuurlijk ook zeer interessant voor het gebied er omheen, bijvoorbeeld in de hotels. Een race als de A1 Grand Prix brengt Nederland zoveel meer."

  Minister-President Balkenende liet tijdens het interview met RTL-correspondent Olav Mol doorschemeren dat inmiddels wordt gekeken naar de mogelijkheden tot een ontwikkeling van Circuit Park Zandvoort.  Nog even een ouder bericht maar hierin zijn een aantal zeer opmerkelijke uitspraken terug te vinden:

  donderdag 27 december 2007

  Provincie wil circuitpark Zandvoort verplaatsen van onze redactie binnenland De plannen van Ton Hooijmaijers, gedeputeerde van Noord-Holland, om circuitpark Zandvoort te verplaatsen naar Den Helder, stuit op verzet van de autosport en gemeente Zandvoort. Den Helder is wél in voor het plan.

  ZANDVOORT -
  ,,In het verleden zijn er al diverse pogingen geweest om het circuit te verplaatsen, echter telkens zonder resultaat'', zegt Hans Ernst directeur van Circuit Park Zandvoort. De plannen van Ton Hooijmaijers, VVD-gedeputeerde Ruimtelijke Ordening en Financiën om de mogelijkheden voor een verhuizing van het autoracecircuit te laten onderzoeken gaan daarom wat hem betreft niet door. ,,Komend jaar vieren we ons zestigjarig bestaan op deze historische locatie en als het aan ons ligt, blijven we hier ook minstens de komende zestig jaar.''

  De provincie Noord-Holland liet vrijdag weten in 2008 te onderzoeken of het circuit uit de duinen van Zandvoort naar Den Helder verplaatst kan worden. ,,Het is namelijk de vraag of het circuit nog lang op de huidige locatie kan blijven, gelet op alle geldende geluidsbeperkingen'', staat in een verklaring van Hooijmaijers. Hij verwacht dat verplaatsing een win-winsituatie oplevert: een economische impuls voor de kop van Noord-Holland en de mogelijkheid voor Zandvoort om zich beter toe te spitsen op het toerisme naar de badplaats. Voor de Nederlandse autoracers weet hij ook een mogelijk voordeel te noemen: ,,Het circuit kan zijn ambities mogelijk veel beter waar maken en misschien kunnen er zelfs weer formule-1-races gehouden worden.''

  Dat is een loze belofte, denkt Arie Ruitenbeek, voorzitter van de Knac Nationale Autosport Federatie (KNAF). ,,Dan heeft de provincie niet goed begrepen wat erbij komt kijken om een formule-1-race te organiseren.'' Het circuit van Zandvoort voldoet ook al aan alle eisen die de FIA (Internationale Automobielfederatie) aan de circuits stelt. ,,Voor de organisatie is daarnaast ook een subsidie van zeker 15 miljoen euro nodig. Daarom zie je dat veel races nu naar andere landen gaan, niet omdat daar zulke mooie circuits zijn, maar omdat er geld in gestoken wordt.'' Wat Ruitenbeek betreft hoeft het circuit daarom ook niet weg. ,,Het voldoet aan de eisen en het voordeel van Zandvoort zijn de mooie hoogteverschillen van de baan en de rijke historie.''

  Bereikbaarheid
  Om een nieuw, aan Zandvoort vergelijkbaar, circuit aan te leggen, moet volgens Ernst aan heel wat voorwaarden voldaan worden. Naast de baan speelt ook de bereikbaarheid een rol. De nabijheid van Schiphol en Amsterdam zijn een groot voordeel, waar Den Helder niet aan zou voldoen. ,,Eerdere plannen om het circuit te verplaatsen mislukten ook al om uiteenlopende redenen.''

  Volgens Hooijmaijers kan bij vliegveld De Kooi in Den Helder heel goed een nieuw circuit worden aangelegd, dat geen geluidsoverlast geeft. De gedeputeerde schat de kosten van de hele operatie op een paar honderd miljoen euro. De resultaten van het onderzoek zijn naar verwachting over een jaar bekend. Als de uitkomst positief is, kan het nog zes tot acht jaar duren voordat het circuit kan worden verplaatst, zegt Hooijmaijers. Volgens hem hebben premier Jan Peter Balkenende en minister Jacqueline Cramer van VROM al positief gereageerd op de plannen.

  Ook burgemeester Stefan Hulman van Den Helder ziet het circuit graag komen. Volgens hem biedt de komst van het racecircuit zijn gemeente nieuwe kansen. Hij bestrijdt het argument dat Den Helder over de weg slecht bereikbaar zou zijn.

  De gemeente Zandvoort schaart zich achter het verzet van de autoracers en probeert uit alle macht het circuit te behouden. Dit is geen open vraagstelling, stelt burgemeester Niek Meijer. Hij doelt op de door Hooijmaijers beoogde nieuwe locatie: Den Helder. ,,Ik vraag me echt af wat de gedeputeerde eigenlijk gepresenteerd heeft: een voornemen tot een onderzoek, met een open vraagstelling, of een voldongen feit waarbij de komende maanden nog passende argumenten en berekeningen worden gezocht?''  Autosport.nu 13 september 2008

  'Racecircuit in Zandvoort Handhaven'

  'Racecircuit in Zandvoort Handhaven'

  De afgelopen tijd is er veel gesproken over het circuit van Zandvoort. Vooral de mogelijke verplaatsing van de roemruchte baan naar Den Helder, houd de gemoederen zowel in Zandvoort als op het provinciehuis te Haarlem bezig. De Provincie Noord-Holland is nog altijd bezig met het onderzoek naar de verplaatsing van het circuit.

  Ook binnen de provincie is niet iedereen positief gestemd over het idee om het circuit te verplaatsen. Gedeputeerde Ton Hooijmaijers gaf aan dat wat hem betreft het circuit in Zandvoort zou moeten blijven. Niet alleen zou de verhuizing niet door moeten gaan, maar er zouden eveneens meer geluidsdagen beschikbaar moeten zijn.

  Volgens Hooijmaijers zou het circuit op een faillissement afstevenen als het bij de huidige vijf dagen blijft. Meer geluidsdagen zou betekenen dat de Masters of Formula 3 weer op het duinen circuit kunnen worden verreden, maar eveneens dat er andere evenementen zouden kunnen terugkeren op het asfalt lint door de Zandvoortse duinen.

  Echter dient opgemerkt te worden dat Hooijmaijers eveneens serieus naar de mogelijkheid zal kijken om de locatie voor woningbouw te gebruiken. Volgens de gedeputeerde zou Zandvoort een ideale locatie zijn, om het woning tekort in de regio op te lossen.

  De toekomst van het circuit zal mede afhangen van het onderzoek dat de provincie Noord-Holland nu uitvoert.  En hier nog weer een ouder artikeltje.Maar zie hier wat een dikke maatjes onze burgemeester en de gedeputeerde blijken te zijn.....zoals de burgemeester van Zandvoort al zei..."wat heeft de gedeputeerde eigenlijk gepresenteerd: een voornemen tot een onderzoek, met een open vraagstelling, of een voldongen feit waarbij de komende maanden nog passende argumenten en berekeningen worden gezocht?

  Haarlems dagblad, 21 december 2007

  Zandvoort dreigt circuit kwijt te raken
  (met beelden...)


  ANWB tegen nieuw circuit in Den Helder

  • Gepubliceerd op 02 oktober 2008, 16:43
  • Laatst bijgewerkt op 02 oktober 2008, 16:54
  
						Archieffoto: ANP
  DEN HELDER - 

  De ANWB ziet vooralsnog weinig voordelen in het verplaatsen van het racecircuit van Zandvoort naar Den Helder. Dat schrijft de toerismeorganisatie aan de provincie Noord-Holland in een reactie op de veelbesproken plannen.

  Als er geen vergaande maatregelen worden getroffen zal volgens directeur Guido van Woerkom ook in Den Helder het probleem van geluidsoverlast spelen. Bovendien is Den Helder niet optimaal ontsloten, vanwege onder meer de geringe capaciteit van de N9. Daarom ziet hij op dit moment weinig voordelen in verplaatsing van het circuit naar Den Helder. Nader onderzoek kan hierin duidelijkheid brengen, schrijft hij aan het provinciebestuur.

  Ook Zandvoort is wat hem betreft geen goede plek voor de racebaan. Ondanks saneringsmaatregelen is het circuit vrijwel elk weekend hoorbaar tussen het vroege voorjaar en het najaar. Mensen die in nabijgelegen natuurgebieden vertoeven kunnen het geluid als hinderlijk ervaren, stelt hij. Het geluid is zelfs te horen in de gemeente Velsen, tien kilometer verderop.


  • Gepubliceerd op 03 oktober 2008, 19:54
  
						Circuit blijft in Zandvoort
  haarlem/zandvoort - 

  Het circuit blijft in Zandvoort. Het kabinet maakte gisteravond bekend dat de geluidsdagen op de racebaan worden uitgebreid van vijf naar twaalf dagen. Daardoor is verhuizing naar Den Helder hoogst onwaarschijnlijk geworden.
  Nogal voorbarig aangezien de 2e kamer zich hier nog over moet buigen...

  De belangrijkste lobbyist voor een forse verruiming van het aantal racedagen, de Noord-Hollandse gedeputeerde Ton Hooijmaijers (VVD), is buitengewoon tevreden met het resultaat van zijn campagne: ,,Dit voorkomt een faillissement.''
  Dhr Hooijmaijers liegt erop los als het hem zo uitkomt....Het racecircuit is al jaren een gezond bedrijf, ook met maar 5 dagen....

  In een toelichting zegt de provinciebestuurder: ,,De huidige gebruikers konden niet meer met het maximum van vijf dagen uit de voeten, omdat niet alleen de milieueisen, maar ook de veiligheidseisen steeds strenger worden.

  Alleen al om de bestaande races in Zandvoort te handhaven waren daarom extra oefendagen nodig. Dat is reden geweest voor het kabinet om Zandvoort de status 'bijzondere verblijfsinrichting' te geven en de wet op dit punt te veranderen.''


  En dan denk je dat het eindelijk voorbij is...komt er eerst iemand met het idiote plan om het gebied te gebruiken om er oa een slachthuis te zetten...ja zitten we echt op te wachten (niet dus)...er is in de toekomst een groot tekort aan bollenvelden, dus het verstandigste is om dit gebied te laten zoals het is.

  Noord Hollands dagblad:

  Racen zonder uitlaatgassen

  • Gepubliceerd op 25 december 2008, 13:00
  • Laatst bijgewerkt op 25 december 2008, 13:05
  den helder - 

  Den Helder is een geschikte kandidaatstad voor een 'circuit van de 21e eeuw'. Zo'n baan is bedoeld voor races met wagens die lopen op alternatieve energie zoals biobrandstof, waterstof, elektriciteit of wind. Dus zonder brullende motoren en uitlaatgassen

  Dat blijkt uit onderzoek door Decisio BV in opdracht van de provincie. Het Amsterdamse bureau is in de arm genomen om te bekijken of verhuizing van circuit Zandvoort naar de Noordkop haalbaar is.

  Decisio heeft daartoe een 'ideeënconsultatie' gehouden onder 25 marktpartijen: projectontwikkelaars, bouwbedrijven, aannemers plus natuur- en milieuorganisaties. Zij zien geen heil in verplaatsing naar de Koegraspolder tussen Den Helder en Julianadorp.

  Omdat het kabinet de lawaaidagen in Zandvoort wil uitbreiden van vijf naar twaalf dagen, is de 'bedrijfseconomische noodzaak' voor verplaatsing intussen komen te vervallen. Vandaar dat het onderzoeksbureau ook werk heeft gemaakt van de suggestie van één van de ondervraagde partijen: het 'circuit van de 21e eeuw' voor milieuvriendelijker en geluidsarmere voertuigen.

  Experts op dat vlak - onder meer autofabrikanten en raceorganisatoren - spreken de verwachting uit dat wedstrijden met schonere en stillere wagens over vijf tot dertig jaar op grote schaal worden geïntroduceerd.

 • Nou milieufreaks, kom maar op! Wat valt er ditmaal te zeuren...

 • Geluidsoverlast? uitlaatgassen van de bezoekers die de races bezoeken, en fijn op de weg er heen in de file staan? Verdwijnen van een gebied om een racebaan aan te leggen die maar een of enkele keren worden gebruikt per jaar?

 • Ballon.

 • Je weet in ieder geval weer waar een deel van de Provinciale opcenten aan verklooid zijn.

 • Ja joh, gaan we op die toer. Verkwisting van belastinggeld.

 • Dat wil ik zien! Een auto zonder uitlaat(gassen).
  Nieuwtje ter compensatie voor de dubbele huur en het gesloten bordeel? Promise=Promise?

 • Die racebaan bestaat allang.
  Het DOKparcours aan de Guldemondweg!
  Niet alleen goed voor het milieu maar ook voor je conditie.   

 •  

   

   

   
                    Als u informatie heeft is of als u informatie wilt of op de hoogte gehouden wilt wilt worden,
                mail ons dan uw adres.
                 Laten we gezamelijk actie voeren en onze stem laten horen o.a. naar de media !!
                 voordat de gevolgen werkelijkheid worden.
   
                 Ideeën en tot actie bereide medeslachtoffers zijn van harte welkom.