Provincie Noord-Holland.
 
@langevliet.nl

Onderzoek verplaatsen circuit Zandvoort naar Den Helder 

27 dec 2007 | De provincie Noord-Holland gaat onderzoeken of het circuit van Zandvoort verplaatst kan worden naar Den Helder. Het is namelijk de vraag of het circuit nog lang op de huidige locatie kan blijven, gelet op alle geldende geluidsbeperkingen.

De provincie doet dit onderzoek naar aanleiding van de ontwikkeling van een nieuwe visie op de ruimtelijke inrichting van Noord-Holland (structuurvisie), die de nieuwe wet op de Ruimtelijke Ordening verplicht stelt.

Het circuit is populair onder raceliefhebbers en ondernemers in Zandvoort,  maar minder geliefd onder degenen die hinder ervaren, met name op het gebied van geluid. Ook ligt het circuit in een kwetsbaar natuurgebied. De vraag is of het circuit op de huidige locatie in Zandvoort nog lang kan bestaan, gelet op alle beperkingen. 'Een verplaatsing naar een andere locatie zou wel eens een win-win-situatie kunnen opleveren, dan moet je zeker niet nalaten dat goed te onderzoeken', aldus gedeputeerde Ruimtelijke Ordening, Ton Hooijmaijers. De gemeente Den Helder staat hier positief tegenover. 'Dit is een grote kans voor Den Helder en de regio', aldus burgemeester Hulman.

De Kop van Noord Holland zal een flinke economische impuls krijgen. Dat is hard nodig in het gebied vanwege de teruglopende werkgelegenheid. Het circuit kan op een andere locatie haar ambities mogelijk veel beter waarmaken en misschien kunnen er zelfs weer formule-1-races gehouden worden.

Ook voor Zandvoort kan het positief uitpakken: er is meer ruimte voor andere voorzieningen die het hele jaar door publiek trekken, zodat de functie van Zandvoort als badplaats versterkt wordt en er kan een stuk grond worden teruggegeven aan de natuur. De provincie zal een mogelijke verplaatsing zorgvuldig onderzoeken. Op basis van de uitkomsten kan pas worden bepaald of en zo ja hoe een verplaatsing gerealiseerd kan worden.

Nieuwe locatie

Na een eerste verkenning is de provincie tot de conclusie gekomen dat het wellicht mogelijk is het circuit te verplaatsen naar een locatie in Den Helder, vlakbij Den Helder Airport. De beoogde plek ligt in een minder dichtbevolkt gebied en valt voor een deel samen met de geluidscontouren van het vliegveld.

Uitvoering onderzoek

De provincie verwacht over ongeveer drie maanden een plan van aanpak voor het onderzoek klaar te hebben. Hierbij worden de gemeenten en circuiteigenaar vanzelfsprekend nauw betrokken. De provincie onderzoekt in ieder geval de financiële en maatschappelijke haalbaarheid, de economische gevolgen voor Zandvoort en de kop van Noord-Holland, de milieuaspecten (geluid, lucht, veiligheid), bereikbaarheid, natuur en landschappelijke inpasbaarheid.

Ook wordt gekeken naar ontwikkelingsmogelijkheden van voorzieningen, sportieve aspecten en de beschikbaarheid van grond. Daarnaast wordt bekeken hoe de voormalige plek van het circuit het beste kan worden herontwikkeld. Naar verwachting zijn over een jaar de onderzoeksresultaten bekend.

Meer over de structuurvisie
De provincie ontwikkelt de structuurvisie in het kader van de nieuwe wet op de Ruimtelijke Ordening die 1 juli in werking treedt. De provincie wil voorbereid zijn op de toekomst.
De provincie bekijkt welke problemen en uitdagingen zich voor kunnen doen en welke oplossingen daarvoor mogelijk zijn. De provincie doet dat met een open blik en nodigt iedereen uit om input te leveren: 'We staan open voor alle nieuwe ideeën om de ruimte in Noord-Holland zo goed mogelijk in te richten', aldus Hooijmaijers. De mogelijke verplaatsing van het circuit is één van de onderdelen, andere hebben bijvoorbeeld betrekking op onderzoek naar de nieuwe wellnesstrend of het stellen van regels ten aanzien van de hoeveelheid woningen per hectare om beter te voorzien in de woningbehoefte. Het proces begint pas echt eind januari volgend jaar, maar de voorbereidingen zijn al gestart. end

 

 
 
 
 
Uit het informatiepakket voor de ideeënconsultatie ten bate van het haalbaarheidsonderzoek van de Provincie Noord-Holland naar de mogelijke verplaatsing van het racecircuit Zandvoort naar Den Helder:
 
"Bereikbaarheid;
De gemeente Den Helder heeft de functie als regionaal verzorgingscentrum. Deze regionale functie wordt beperkt door de matige bereikbaarheid. De gemeente Den Helder wil haar positie als centrum gemeente heroveren.
Den Helder is met de auto bereikbaar via twee 80-kilometerwegen (beide 2x1 baans): de N 9 en N 99 en daardoor niet optimaal bereikbaar."

Strategische visie gemeente Den Helder:
Doel 1 Den Helder ontwikkelt een duurzame economie met de offshore, de haven, kennis & technologie (inclusief onderwijs), duurzame (wind)energie, toerisme & recreatie en zorg & wellness als belangrijkste dragers.
Doel 2 Sociale zwakte wordt tegengegaan door inwoners maatschappelijk te betrekken: mee doen in de samenleving, door werk en opleidingen op diverse niveaus (inclusief HBO).
Doel 3 Grote variëteit bieden aan ruim opgezette, groene, woonmilieus, wonen op of aan het water, die tegemoet komt aan de vraag van de (potentiële) inwoners.
Doel 4 Professionalisering toerisme en recreatie, door kwaliteitsslag worden hogere bestedingen beoogt. Basis van deze economische pijler is rust, ruimte en natuur in Den Helder en anderzijds op het in de gemeente aanwezige (maritiem) cultuur-historisch erfgoed.
Doel 5 Den Helder krijgt een levendig en veilig stadshart (inclusief Willemsoord) door te zorgen voor concentratie van stedelijke functies in het stadshart, een aantrekkelijk winkelcentrum met diversiteit en kwaliteit, goede en sociaal veilige horeca, kunst, cultuur en evenementen en een goed voorzieningenniveau.
Doel 6 De infrastructuur van Den Helder is afgestemd op de functie van centrumgemeente en past bij de geplande woningbouwproductie en is passend bij de economische ontwikkeling.
 
Op 21 februari 2007 heeft de Raad van State uitgesproken dat het Circuitpark in Zandvoort het aantal uitzonderingsdagen voor geluidsoverlast (de zogenaamde UBO-dagen) niet mag uitbreiden van 5 naar 12 dagen. Mede gelet op de jurisprudentie rond UBO-dagen is het onzeker of er op termijn nog grote internationale races op Zandvoort mogelijk zijn. Hoewel het niet uitgesloten is dat de wetgeving wordt aangepast, zodat de grotere races in de toekomst kunnen blijven plaats vinden, wil de provincie Noord-Holland zich voorbereiden op de situatie dat dit niet zal kunnen.
In het kader van deze marktconsultatie wordt er daarom van uitgegaan dat er geen UBO-dagen zijn. De geluidsbelasting van een Circuit moet voldoen aan de maximale geluidswaarden, zoals vastgesteld in de Milieuwetgeving. Voor woonbebouwing geldt een maximale ontheffingswaarde van 60 dB(A). De geluidsproductie wordt gemeten op de gevel van de dichtstbijzijnde permanente woonbebouwing.
 
Geluidsonderzoek Circuit Den Helder
In opdracht van het Circuitpark Zandvoort heeft het onderzoeksbureau Peutz (17juni 2008) een
verkennende studie gedaan met betrekking tot de akoestische consequenties van een autorace circuit in Den Helder, zie bijlage 1. In dit onderzoek is er van uitgegaan dat de condities in Den Helder gelijk zullen zijn als die van het huidige circuit in Zandvoort. Er is bij de berekeningen uitgegaan van de Grand Prix A1 als grootste (en luidste) evenement en een gelijkwaardig pakket aan geluidsbeperkende voorzieningen in Den Helder als nu in Zandvoort. Peutz concludeert in het onderzoek dat, uitgaande van het 1 op 1 verplaatsen van het huidige circuit naar Den Helder, ook in Den Helder grote internationale races niet mogelijk zijn zonder aanpassing van de regelgeving op het gebied van geluid.
De provincie schat in dat, door bij ontwerp en aanleg van het circuit de nieuwste inzichten en technieken te gebruiken, er voor een toekomstige circuit tot 5 dB(A) extra geluidsreductie zou kunnen worden bereikt bovenop de ‘Zandvoort’-maatregelen (geluidswallen, e.a.). Het bouwen van een nieuw circuit biedt immers de mogelijkheid om alle innovatieve mogelijkheden op het gebied van geluid te benutten, waarmee een circuit van de 21e eeuw kan worden gerealiseerd.
In die situatie kunnen de 65 dB(A)-contouren van het Peutz-rapport als 60 dB(A)-contouren worden gezien. Als deze 60-dB(A)-contouren als uitgangspunt worden gehanteerd, blijkt het volgende:
-
 De geconcentreerde woonbebouwing komt buiten de 60 dB(A)-contour te liggen;
- Een groot aantal woningen zal een geluidsbelasting gaan krijgen die tussen de 50 en 60 dB(A) ligt, hiervoor zullen op grond van artt. 44 en 45 van de wet geluidhinder hogere geluidwaarden moeten worden aangevraagd;
- De woningen bevinden zich nu in een relatief stille omgeving. De geluidsbeleving voor een groot aantal woningen zal significant wijzigen van ‘Rustig’ naar ´hoorbaar´- ´Rumoerig, druk´.
- Het aantal te amoveren woningen vanwege een geluidsbelasting hoger dan 60 dB(A) kan relatief klein blijven.
(NB. zeker 200 woningen is relatief klein?)
 

 
 

Prikkelen
Om de discussie te prikkelen heeft Hooijmaijers zelf diverse ideeën geopperd die hij in het voorjaar op haalbaarheid wil laten onderzoeken. Eind 2007 lanceerde hij het initiatief om een mogelijke verplaatsing van het circuit van Zandvoort naar Den Helder te laten onderzoeken.

Tijdens de startbijeenkomst liet de gedeputeerde weten de mogelijkheid te verkennen om veel meer dan nu gedifferentieerd te gaan bouwen om beter te voorzien in de toekomstige woningbehoefte. Daarbij denkt hij onder andere aan het realiseren van dichtheden van meer dan 50 woningen per hectare in stedelijke gebieden nabij stationslocaties. Volgens Hooijmaijers is dat voor veel mensen aantrekkelijk. Bovendien zou dat het gebruik van het openbaar vervoer stimuleren.
 
Ook wil de provincie voldoen aan de landelijke en eigen doelstellingen op het gebied van duurzame energie. Eén van de mogelijkheden daarbij is de realisatie van meer windmolenparken voor de kust. Ook deze optie zal op zijn haalbaarheid worden onderzocht.


WEBLOG Ton Hooijmaijers

8-7-2008

Nieuwe wet geldig, ook voor Zandvoort. Of meer dagen racen in Zandvoort, of meer dagen racen elders in Noord-Holland.

In de nieuwe Wet Ruimtelijke Ordening, die deze week van kracht is geworden, heeft het parlement aangegeven hoe provincies de regie op de ruimtelijke ontwikkeling in hun provincies moeten nemen. In het kader van deze nieuwe wet moeten provincies een structuurvisie opstellen (een nieuwe visie op de Ruimtelijke Ordening), waarin zij hun provinciale belangen definiëren. De wetgever heeft de provincies diverse instrumenten gegeven om te zorgen dat die provinciale belangen worden verwezenlijkt.
 
In Noord-Holland zijn we druk bezig met de voorbereidingen voor de structuurvisie. We willen goed voorbereid zijn op de toekomst. We bekijken welke problemen en uitdagingen er zijn of zich voor kunnen doen en welke oplossingen daarvoor mogelijk zijn. In dat kader onderzoekt de provincie ook de mogelijke verplaatsing van het circuit. Wethouder Tates van de gemeente Zandvoort liet gisteren nogmaals weten het hier niet mee eens te zijn en trok daarmee de aandacht van diverse media.
 
Waarom onderzoekt de provincie een mogelijke verplaatsing? Feit is dat tegenstanders van het circuit er tot op heden in geslaagd zijn bij de Raad van State om het aantal dagen dat het circuit internationale races kan organiseren die behoorlijk wat geluidsoverlast veroorzaken. Rechters zijn streng en ik verwacht dat het zal alleen maar strenger worden met het oog op de maatschappelijke trend voor duurzaamheid. De kans bestaat dus dat het aantal dagen daardoor opnieuw naar beneden wordt bijgesteld, hetgeen het einde voor de internationale races op het circuit zou betekenen.
 
De provincie is nog steeds een voorstander van het circuit in Zandvoort. Maar in plaats van er bij staan te kijken hoe het circuit mogelijk teloor kan gaan, onderzoeken wij de haalbaarheid van een eventuele verplaatsing naar Den Helder waar het mogelijk minder hinder veroorzaakt voor de omgeving en een economische boost aan de kop van Noord-Holland kan betekenen. Als de wetgever het mogelijk maakt dat het circuit meer dagen internationale races kan organiseren op de huidige locatie, dan is dat natuurlijk prima. Bij het betreffende ministerie is de problematiek bekend. Ik heb de minister daar bij een overleg ook over gesproken, zij gaf aan de mogelijkheden hiervoor te zullen onderzoeken.  Maar of de wet- of regelgeving zodanig wordt aangepast dat uitbreiding van het aantal “lawaaidagen” mogelijk is, waarbij internationale races kunnen worden gehouden, is allemaal nog uiterst onzeker.
 
Dus blijft de vraag voor de provincie staan of een verplaatsing van het circuit haalbaar is. We betrekken daarbij de markt en maatschappij. Niet conventioneel, dat klopt. Maar het gebeurt steeds vaker op deze manier. Want het geeft de mogelijkheid om de creativiteit en inventiviteit van markt en maatschappij aan te boren. In deze fase zijn vooral geluid en financiën kritische factoren bij de haalbaarheid. Haalbare ideeen zullen we doorvertalen naar verschillende provinciale scenario’s die in oktober uitgewerkt zijn, zodat GS dan een richting kunnen bepalen en die voor kunnen leggen aan de Staten. Dat geldt overigens ook voor alle andere onderzoeken die in het kader van de structuurvisie gedaan worden.
 
Het is prima dat het Zandvoortse college zich hard maakt voor de economische ontwikkeling van Zandvoort, maar het moet zich wel realiseren dat de buurgemeenten niet de lusten maar wel de lasten hebben. En dat er een aantal Zandvoortse burgers zijn die geen voordelen in het circuit zien en telkenmale het gelijk van de rechter weten te krijgen als het gaat om het beperken van de geluidsoverlast. Oftewel: al jaren lang slagen Zandvoortse Colleges er niet in ook deze mensen te overtuigen.
 
Tot nog toe heeft de bemoeienis van de provincie er in ieder geval voor gezorgd dat het circuit veel aandacht krijgt van zowel voor- als tegenstanders. Waarbij sommigen zich nu pas lijken te realiseren dat je er wat voor moet doen om een economische hotspot te willen behouden of verder uit te bouwen. De directeur van het circuit is wel eens slechter behandeld wanneer hij wensen had dan de laatste tijd, zo vertelde hij mij een paar weken geleden, toen ik zijn eregast mocht zijn tijdens de historische circuitdagen.  Er zijn ook mensen die het als een kans zien om files te verminderen of de duinenrij te herstellen, kortom velen denken na. Zandvoort zelf denkt ook na over de eigen toekomst, en heeft onlangs toekomstmodellen gepresenteerd.
 
Overigens heeft de provincie natuurlijk de gemeente uitgenodigd om bestuurlijk met haar mee te denken over de uitvoering van het onderzoek, maar men gaf er daar de voorkeur aan om ambtelijk op de hoogte te worden gehouden, hetgeen ook bij iedere stap van de provincie is gebeurd.

Ton Hooijmaijers


De mogelijke komst van het racecircuit zal ook verstrekkende gevolgen hebben voor een natuurgebied zoals Balgzand. Blijkbaar vindt de Provincie Noord-Holland het gebied belangrijker dan dhr.Hooijmaijers....
 
Bron: de website van de Provincie Noord-Holland
 
 

Actuele berichten

Open waddenweekend op Balgzand

5-8-2008

Het jaarlijkse open weekend in natuurgebied Balgzand staat weer voor de deur. Iedereen is op zaterdag 9 en zondag 10 augustus tussen 10.00 en 16.00 uur welkom om een kijkje te komen nemen in dit relatief onbekende maar bijzondere en vogelrijke waddengebied in Den Helder.

Het centrale punt op deze dagen is Natuurinformatiecentrum ’t Kuitje van Landschap Noord-Holland en de Waddenvereniging aan de Oostoeverweg 80 in Den Helder. Aanmelden is niet nodig en er zijn geen kosten aan de activiteiten verbonden.
 
Wat is er te doen bij het Natuurinformatiecentrum?

  • Ontvangst met koffie of thee
  • Er is een diashow over dit deel van de Waddenzee
  • Kinderen kunnen een waddenkunstwerk maken in de knutselkraam
  • Er is een aantal kraampjes met groene producten
  • Het is het startpunt van een gedichtenwandelroute gemaakt door Monique Mast
  • Alleen op zaterdagochtend 9 augustus rond 10.00 uur is er de  mogelijkheid om met een deskundige te kijken naar de vangst in de netten van een vissersboot. 
     

Wat is er te zien op natuurgebied?

Vanachter een aantal vogelschermen rondom het natuurinformatiecentrum kunnen bezoekers vogels bekijken, zoals de aalscholver, lepelaar, tureluur, groenpootruiter, scholekster, visdiefje en wel vijf verschillende meeuwensoorten. Ook zeldzame soorten zoals visarend, slechtvalk, zwarte stern, lachstern, dwergstern en reuzenstern zijn soms te zien.
Vanaf het startpunt worden bezoekers naar de beste locaties van het Balgzand verwezen om de daar aanwezige vogels te bekijken. Er staan verrekijkers en telescopen klaar en er zijn deskundige vogelaars aanwezig die graag tekst en uitleg geven.
In verband met hoog water midden op beide dagen zijn geen wadexcursies mogelijk.


 
Bron: de website van de Provincie Noord-Holland

4-8-2008

De Noord-Holland Biënnale opent op vrijdag 10 oktober zijn deuren op vijf locaties. De kunstmanifestatie is dit keer opgehangen aan het thema ‘Noord-Holland Verdwijnt’. Hier kan naar believen een vraagteken of uitroepteken achter worden geplaatst.

Het veranderende Noord-Hollandse cultuurlandschap dat de status van monument heeft (als onderdeel van ons collectief erfgoed) is het thema van deze editie. Bij de ontwikkeling van deze aflevering is samengewerkt met Land en Tuinbouw Organisatie Noord (LTO) om de kunstenaars te verbinden met het Noord-Hollandse landschap.


 

Datum

25-6-2008

Onderwerp

Provincie zet sterk in op verbetering luchtkwaliteit

Jasmijn Gerichhausen

De provincie Noord-Holland heeft € 5.000.000,- gereserveerd voor verbetering van de luchtkwaliteit. Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben hiertoe de deelverordening ‘Stimulering verbetering luchtkwaliteit Noord-Holland 2008’ vastgesteld. Hiermee wil de provincie de luchtkwaliteit verder verbeteren dan de wettelijk geldende normen en lokale overheden en marktpartijen stimuleren tot het nemen van maatregelen.


 In 2007 is ook de Landschapsvisie Noordelijk Zandgebied & Kustzone gepresenteerd. Het is een visie op hoofdlijnen over natuur en landschap van het Noordelijk Zandgebied en de Kustzone voor de gemeenten Zijpe, Den Helder en Anna Paulowna. De provincie ziet de nota als toetsingskader voor de financiering en het faciliteren van projecten in de regio. In het bijzonder de Noordboog en de Duinzoom.

Opvallend is dat ook in deze visie de Koegras polder een open gebied dient te blijven....wederom een provinciale visie die haaks staat op de plannen van Hooijmaijers...

De Landschapsvisie Noordelijk Zandgebied & Kustzone is te downloaden op:

weblog gedeputeerde Jaap Bond:
 

Verplaatsing van het circuit Zandvoort

Tijdens mijn vakantie heb ik in de pers veel gelezen over het provinciale idee om het circuit van Zandvoort te verplaatsen naar de Kop van Noord-Holland. Wat mij opvalt, is dat de tendens en de inhoud van alle reacties negatief zijn, zowel uit de Kop van Noord-Holland als uit Zandvoort. Maar vooral ook: dat er over geschreven wordt alsof de provincie het besluit het circuit te verplaatsen al heeft genomen. Niets is minder waar. Laten we de boel even op een rijtje zetten. In het kader van de te ontwikkelen provinciale structuurvisie ontstond het idee voor het verplaatsen van het circuit van Zandvoort naar de Kop van Noord-Holland. Vanwege alle wettelijke belemmeringen zou het circuit in Zandvoort geen toekomst meer hebben. Voor de Kop zou het juist een positief effect hebben. Een vliegveld in de buurt, verbetering van de verbindingen en mogelijk zelfs weer Formule 1 wedstrijden in Nederland. Verder zou het Zandvoort kansen bieden om op de huidige locatie van het circuit projecten te ontwikkelen.

 

Onderzoek

Zoals gezegd moeten Gedeputeerde Staten nog besluiten over een eventuele verplaatsing van het circuit.Het college heeft alleen een beslissing genomen over een onderzoek naar de effecten van een mogelijke verplaatsing. En de verplaatsing van het circuit is een van de meer dan honderd voorstellen en ideeën die wordt onderzocht in het kader van de nieuwe provinciale structuurvisie. Een inhoudelijke discussie over dit onderwerp heeft in het college nog niet plaatsgevonden.

 

Een aantal antwoorden die wij als GS moeten krijgen uit het onderzoek zijn bijvoorbeeld: Is dezelfde wetgeving rond Zandvoort van toepassing op het gebied rond de Kop? Wat zijn de gevolgen van de komst van een circuit voor de specifieke kwaliteiten van het gebied in de Kop van Noord-Holland, namelijk rust? De afgelopen jaren zijn er vele miljoenen in het circuit geïnvesteerd zodat het aan de milieu eisen voldoet en zodat het nu economisch goed draait. De rol van het circuit van Zandvoort is belangrijk als het gaat om de impuls voor de toeristisch- recreatieve kwaliteit van Zandvoort. Honderdduizenden toeristen komen jaarlijks ook voor de races. Wat zijn de economische gevolgen voor Zandvoort en omgeving als het circuit verdwijnt? Kortom hoe ziet het financiële plaatje eruit voor beide gebieden?

 

Keuzes maken

Tot slot wil ik nog even ingaan op de kwaliteiten van beide gebieden. U kunt zich voorstellen dat als het gaat om de provinciale structuurvisie dat je dan vooral uit moet gaan van de specifieke kwaliteiten van een gebied. Als het gaat om Zandvoort en de achterliggende regio kun je ook kiezen voor het beter benutten van de mogelijkheden die er in deze prachtige regio zijn. Haarlem met zijn cultuur, musea en mooie stadshart, gekoppeld aan de toeristische aantrekkingskracht van Zandvoort als badplaats, waarbij het circuit, met zijn honderdduizenden bezoekers en vanwege zijn unieke ligging een internationaal visitekaartje is. De kwaliteiten van de Kop van Noord-Holland met zijn uitgestrekte vergezichten, de rust in dit gebied, met een Wieringerrandmeer voor de recreant en toerist en zijn centrale rol op gebied van havengebonden activiteiten, alternatieve energie, visserij/aquacultuur, bollen, etc. In de te voeren discussie in het college van GS zal ook deze zienswijze aan de orde komen. Tot die tijd is de verplaatsing van het circuit van Zandvoort naar de Kop van Noord-Holland een onderzoek. Niet meer en niet minder.

Het is niet meer en niet minder een idee...dat al aardig vorm begint te krijgen, dat de belastingbetaler al een hoop geld gekost heeft (gooien ze dat zomaar weg???)

Tip: ga in op de kwaliteiten van de Kop van Noord-Holland, met zijn uitgestrekte vergezichten (tot er straks 22 meter hoge schermen staan) de rust in dit gebie
d (nu het nog kan), wierringerrandmeer...(laten we daar maar niks over zeggen, ook 1 van die ideeën van dhr Hooijmaijers die de inwoners door de strot is geduwd, toezeggingen aan agrariërs zijn nog niet nagekomen) etc etc etc...

Hopelijk laat men dit idee dan snel varen zodat burgers, bedrijven en politiek weer rust krijgen. Dit idee heeft ons allen nu al een hoop geld gekost en helaas veel onrust veroorzaakt.

 


 

Haarlems Dagblad 13 - 09 - 2008 voorpagina

Circuit failliet zonder uitbreiding of verplaatsing

Provincie wil fors meer racen

DOOR JOHN OOMKES

Haarlem - De provincie Noord-Holland wil dat het aantal geluidsdagen van het Zandvoortse circuit fors wordt uit­gebreid.


Gedeputeerde Ton Hooijmaijers lobbyt daar persoonlijk voor: „Zoals het nu gaat, met slechts vijf wedstrijddagen, zo kan het niet langer. Dat loopt uit op een faillissement. Het is dus of ver­plaatsing van het circuit, of uit­breiding van het aantal dagen dat er geracet mag worden."
Hooijmaijers zegt voorstander te zijn van handhaving van het cir­cuit. Mocht de baan echter ver­huizen naar de regio Den Helder, dan blijft de badplaats niet met lege handen achter, belooft de provinciebestuurder. In dat ge­val spant Hooijmaijers zich in voor herstel van de duinenrij, een forse uitbreiding van het aantal woningen en een sterk verbeterde bereikbaarheid van de badplaats en de regio. Als het circuit in Zandvoort blijft, zal de verkeerssituatie naar en van de badplaats echter niet verande­ren. Hooijmaijers zegt dat argu­ment bewust niet te gebruiken als stok achter de deur of als poli­tiek dwangmiddel: „Het is niet anders, want dan heb ik niet vol­doende geld om de vereiste ver­keersmaatregelen te nemen. Ik denk dan bijvoorbeeld aan een tunnel onder een deel van de dui­nen door. Die oplossing ontlast de verkeerssituatie tot zestig, ze­ventig procent. Het geld daar­voor komt voor een deel uit pro­jectontwikkeling in Zandvoort zelf."
Hooijmaijers zit in de discus­sie tussen racen in Zandvoort of Den Helder nog met een derde pet op: Hij moet locaties zoeken zodat er de komende jaren in de Randstad 500.000 woningen kunnen bijkomen. „De plek waar nu in Zandvoort wordt ge­racet, zou zo'n locatie kunnen zijn." De gedeputeerde vindt dat hij serieus naar die mogelijkheid moet kijken. „Wat is nou het probleem van Zandvoort? De af­gelopen vijftien jaar is het aantal woningen nagenoeg hetzelfde gebleven, maar het aantal bewo­ners fors teruggelopen. Dus het draagvlak onder de voorzienin­gen is verminderd."

Reactie van Circuitpark Zandvoort: "Wij hebben er alle vertrouwen in dat een uitbreiding van het aantal geluidsdagen gaat lukken. In een gesprek afgelopen dinsdag heeft dhr Hooijmaijers tegen ons gezegd dat hij daar inmiddels ook van uit gaat. We rekenen er dan ook op dat we in Zandvoort blijven. Het verhaal van dhr Hooijmaijers in het Haarlems Dagblad dat zonder uitbreiding van het huidige aantal van 5 geluidsdagen het Circuit failliet zou gaan klopt niet. Het Circuit heeft al jarenlang 5 dagen en is een gezond bedrijf. Uitbreiding van het aantal geluidsdagen is nodig om een aantal interessante races binnen te halen. Een echt probleem zou ontstaan als we die 5 dagen zouden kwijtraken. Zoals de regelgeving op dit moment is, zou dat in de verdere toekomst bij een herziening van de vergunning kunnen gebeuren. Dan zouden we moeten verhuizen, maar niet naar Den Helder.  Een verhuizing naar Den Helder heeft voor ons geen enkele zin: a) De wettelijke geluidsmogelijkheden in Den Helder zijn gelijk aan die in Zandvoort. b) Het aantal mensen dat in een straal van 5 km rond het circuit woont, is in Den Helder groter dan in Zandvoort. c) Vanuit de bevolking is in Zandvoort veel meer steun voor het Circuit dan in Den Helder. Zoals ik bij de raadsvergadering in Den Helder heb uiteengezet, heeft de Provincie ook niet de mogelijkheid om een verhuizing af te dwingen (de nieuwe wet op de Ruimtelijke ordening biedt anders dan dhr Hooijmaijers stelt, die mogelijkheid NIET). Als dan ook nog eens duidelijk is dat de gemeente Zandvoort het Circuit wil behouden en de gemeente Den Helder het Circuit niet wil hebben, dan is grote ongerustheid niet nodig, wél is het goed aan alle kanten alert te blijven."

* Gemeente Den Helder heeft zich echter nog niet uitgesproken tegen de komst van het racecircuit. Die wacht nog af of er een leuk prijskaartje aan de verhuizing vast hangt.Tunnelvisie bij Provincie Noord-Holland

De provincie Noord-Holland gaat door met het ontwikkelen van plannen op het grondgebied van Cricuitpark Zandvoort. De heren uit het provinciehuis hebben bedacht om een tunnel onder de duinen van het circuitpark te bouwen voor een betere bereikbaarheid van de kust. Naast de tunnel zullen ook nog eens honderden huizen op het terrein gebouwd gaan worden, zo vertelt VVD-gedeputeerde Ton Hooijmaijers zaterdag in het Haarlems Dagblad.

Bij het bedenken van dit plan heeft de provincie opnieuw gemeente Zandvoort buiten spel gezet. Loco-burgemeester Wilfred Tates (en wethouder) van Zandvoort: ,,Er is weer niet met ons overlegd. Wij willen het circuit niet kwijt, maar over een betere bereikbaarheid valt altijd te praten.’’
Het is niet voor het eerst dat dhr. Hooijmaijers gemeente Zandvoort in zijn harnas jaagt. Enkele maanden geleden vatte hij al het plan op om het circuit naar Den-Helder te verhuizen, hetgeen leidde tot flinke consternatie bij wethouder Tates en de Gemeenteraad. Ook de regio Den Helder luisterde met verbazing de plannen van de provincie aan. Zij moeten namelijk honderden huizen slopen wanneer het circuit naar hun gemeente verhuisd. 
De gedeputeerde stelt dat het circuit in Zandvoort alleen kan overleven als het aantal geluidsdagen wordt uitgebreid. Er zijn nu slechts vijf wedstrijddagen waarop mag worden afgeweken van het maximale aantal decibels. ,,Zo kan het niet langer, dat draait uit op een faillissement,’’ zegt Hooijmaijers. Manager Eric Weijers van het circuitpark Zandvoort spreekt hem tegen: ” Zo’n vaart zal het niet lopen. De verhuizing van het circuit naar Den Helder is niet reëel. Maar we willen wel graag meer internationaal aansprekende races organiseren.’’
De provincie is met zijn plannen flinke onrust aan het zaaien. Grootschalige plannen bedenken zonder enig fundament en zonder de betrokken partijen bij de planvorming te betrekken. De weerstand die de plannen oproepen bij de desbetreffende gemeentes lijkt de provincie links naast zich neer te leggen. Deze soap, waarop het inmiddels begint te lijken, wordt ongetwijfeld vervolgt… 

Eeen aantal goede vragen van de heer D.C.J.M. Wellink van de SP, gesteld nav de situatie rond het racecircuit...

Aan de leden van Provinciale Staten van Noord-Holland

Haarlem, 2 september 2008

Onderwerp: Vragen van de heer D.C.J.M. Wellink (SP)

De voorzitter van Provinciale Staten van Noord-Holland deelt u overeenkomstig het bepaalde in artikel 45
van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van Provinciale Staten mede,
dat op 16 juli 2008, door het lid van Provinciale Staten,

de heer D.C.J.M. Wellink, de volgende vragen bij Gedeputeerde Staten zijn ingekomen.

Inleiding

Eind december 2007 gaven gedeputeerde staten (GS) nogal onverwachts een persbericht uit waarin zij
aankondigden dat de Provincie zou gaan onderzoeken of het racecircuit van Zandvoort verplaatst zou
kunnen worden naar Den Helder. Voor zover ons bekend zijn zowel de betrokken gemeenteraden van
Zandvoort en Den Helder als Provinciale staten vooraf niet geraadpleegd over dit voornemen van GS.

Tot onze grote verbazing hebben zowel de directie van het Circuit Park Zandvoort als het college van
burgemeester en wethouders van Zandvoort afgelopen weken in uitzonderlijk harde bewoordingen hun
kritiek geuit op het optreden van het college van gedeputeerde staten in deze.

LEES HIER DE HELE TEKST + VRAGEN (pdf file) let vooral op de conclusie die bv getrokken
wordt nav de gemeenteraadsvergadering van 19 augustus in Den Helder......"De gemeenteraad heeft
in een extra raadsvergadering aangegeven open te staan voor de uitkomsten van het onderzoek..."
 

 


  

               


             
Als u informatie heeft is of als u informatie wilt of op de hoogte gehouden wilt wil
        worden, mail ons dan uw adres.
 
               Laten we gezamelijk actie voeren en onze stem laten horen o.a. naar de media !!
               voordat de gevolgen werkelijkheid worden.
 
               Ideeën en tot actie bereide medeslachtoffers zijn van harte welkom.